Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

На кафедрі гірничої механіки під керівництвом професора Самусі В.І. виконуються роботи з вдосконалення гальмових систем шахтних підйомних машин на основі комплексних досліджень динамічних процесів в єдиній механічній системі підйомної установки і гальмового приводу. Вирішення проблеми проведення аварійно-рятувальних робіт з ева­куації людей з підземних горизонтів, а також з клітей при їх зависанні в стовбурах шахт шляхом застосування мобільної під­йомної установки АРППУ-6,3 здійснено спів­робітниками кафедри гірничої механіки під керівни­цтвом проф. Самусі В.І.

DSCN14451.jpgДля проведення аварійно-рятувальних робіт у шахтних стволах вперше в країнах СНД створена мобільна підйомна установка АРППУ-6,3 з автономним електропостачан-ням, яка дозволяє здійснювати евакуацію людей з підземних горизонтів. Позитивний досвід застосування мобільної під­йомної установки АРППУ-6,3 при ліквідації наслід­ків аварії у липні 2008 р. на шахті ім. К. Маркса ДП "Орджонікідзевугілля" свідчить про необхідність проведення робіт зі створення типорозмірного ряду таких установок й оснащення ними гірничорятуваль­них служб України та інших країн.

За результатами проведених досліджень опублі­ковано монографії "Гальмівні системи шахтних підйомних машин" та "Динаміка шахтних підйомних установок" .

Кафедра гірничої механіки займається питаннями утилізації непридатного тепла гірничих підприємств, де є різні потужні джерела непридатного тепла. Це компресорні й котельні установки, шахтна вода, що виходить вентиляційна струмінь та інші. Теплову енергію за допомогою когенераційних і теплонасосних установок можна використовувати для вироблення електричної енергії, в системах опалення та гарячого водопостачання, для підігріву повітря, що подається в шахту в холодний період і т.д.

Рисунок5.jpgЗа останні роки в Національному гірничому університеті приділяється велика увага розробці та розвитку когенераційних та теплонасосних технологій використання викидного тепла на гірничих підприємствах. Вперше в країнах СНД Національним гірничим університетом створена і впроваджена теплонасосна установка для утилізації тепла шахтної води на шахті «Благодатна» ПАТ «ДПЕК Павлоградвугілля». Теплонасос-на установка ТНУ‑800 має теплопродуктивність 800 кВт і дозволяє за семигодинний робочий цикл нагріти 120 м3 води для системи гарячого водопостачання від 5 до 45°С. Споживана електрична потужність установки – 228 кВт, коефіцієнт перетворення тепла – 3,5.

За результатами виконаних досліджень у даному напрямку за останні роки науковцями університету опубліковано 7 статей, отримано 1 патент України, зроблено 12 доповідей на Міжнародних наукових конференціях, отримано грант Фонду громадянських досліджень і розвитку США (CRDF) № USB1‑021‑DP‑07.

Асистент кафедри гірничої механіки Радюк М.В. за грантом Міжнародної програми академічних обмінів ім. Фулбрайта у 2010–2011 роках пройшов наукове стажування за напрямком використання геотермальної енергії в Ліхайському університеті (США).

Разом з традиційними на кафедрі інтенсивно роз­виваються й нові наукові напрями, пов'язані з морсь­кою гірничою справою і трубопровідним транспор­том на гірничих підприємствах. В даний час розроблені та обґрунтовані наукові методики, що дозволяють вирішувати ряд інженерних задач по проектуванню гідротранспортних установок і визначення режимів їх роботи, що забезпечують підвищення працездатності та енергозбереження гідротранспорту гірських підприємств.

На кафедрі гірничої механіки сумісно з кафедрою гірничих машин і інжинірингу та інститутом „ВНДПІ Океанмаш", починаючи з 1978 року, проводяться си­стематичні дослідження по створенню технологічно­го устаткування для гірничо-морських видобувних комплексів, основу яких складає система підйому ви­добутих корисних копалин на поверхню (ерліфтний і насосний варіанти). За цей час за даною тематикою написано понад 150 наукових статей, захищені док­торська (єдина на пострадянському просторі) і кан­дидатська дисертації, успішно працюють аспіранти і здобувачі.

На цей час опубліковані три монографії: "Механіка глибоководних гідротранспортних систем в морській гірничій справі" проф. Є.О. Кириченка, "Динаміка глибоководних гідропідйомів в морській гірничій справі" проф. Є.О. Кириченка, доц. В.Г. Шворака, В.Є. Кириченка та В.В. Євтєєва., а також "Моделювання динамічних процесів у глибоководних пневмогидротранспортних системах" проф. Є.О. Кириченка, проф. О.Г. Гомана, В.Є. Кириченка, А.В. Романюкова.

Наукові напрями кафедри в області водовідливу, вентиляторних і пневматичних установок сьогодні здобули розвиток в монографії доц. М.В. Холоменюка "Насосні та вентиляторні установки" та монографії проф. Самусі В.І., доц. Ю.І. Оксеня "Новітні принципи теплонасосних та когенераційних технологій використання викидного тепла" та в інших ро­ботах їх аспірантів.

Практичну цінність досліджень, проведених вче­ними кафедри, підтверджують понад 100 розробле­них науковими працівниками кафедри і запатентова­них в Україні та за кордоном винаходів щодо вдос­коналення способів підйому, водовідливу і пневмогідравлічного транспортування корисних копалин на дальні відстані та з глибин Світового океану. Науковцями Національного гірничого університету за участю співробітників кафедри гірничої механіки у 2011 році отримано диплом на наукове відкриття «Явище порушення підйому частинок твердої фази висхідним газорідинним ерліфтним потоком у вигляді газових снарядів та рідинних проміжків між ними».

За вказаними вище основними науковими напрямками можуть виконуватися проекти, спрямовані на підвищення ефективності та безпеки робіт на підприємствах гірничої промисловості.


© 2006-2022 Інформація про сайт