Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Державна атестація


 • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 184 Гірництво освітня програма «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» / В.І. Самуся, Ю.І. Оксень, М.В. Холоменюк, Ю.О. Коміссаров, О.О. Бобришов. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 49 с.
 • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи студентами освітнього рівня бакалавр спеціальності 184 Гірництво освітньої програми «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» / В.І. Самуся, Ю.І.Оксень, М.В. Холоменюк, Ю.О. Коміссаров, О.О. Бобришов – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 48 с.
 • Методичні розробки кафедри


 • 1. Методичні вказівки до розрахунку шахтних барабанних підйомних установок для студентів спеціальностей 184 «Гірництво» та 133 «Галузеве машинобудування» (виконання індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів) / упоряд.: В.І. Самуся, Ю.О. Коміссаров, І.С. Ільїна. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 35 c.
 • 2. Методика розрахунків водовідливних установок гірничих підприємств. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 0902 Інженерна механіка / Ук-лад. М.В.Холоменюк. – Д: Національний гірничий університет, 2007. – 67 c.
 • 3. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Методи діагностики стаціонарних установок" студентами напряму підготовки 0902 Інженерна механіка (для денної та заочної форми навчання) / Упоряд.: С.Р. Ільїн, І.С. Ільїна, Ю.О. Коміссаров, В.І. Самуся. – Д.: Національний гірничий універ-ситет, 2007. – 31 c.
 • 4. Інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Шахтні підйомні установки» студентами напряму підготовки 0902 Інженерна механіка (для денної та заочної форми навчання). /Упоряд.: – І.С. Ільїна, Ю.О. Коміссаров, В.І. Самуся. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 26 c.
 • 5. Методичні рекомендації до проектування пневматичних установок гірничих підприємств для студентів спеціальності 7.090216 Гірниче обладнання / Упоряд.: О.С. Савенчук, Ю.І. Оксень. – Д.: Національний гірничий університет, 2007 – 27 с.
 • 6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисциплін „Пневматичні установки гірничих підприємств” та „Установки для кондиціонування повітря шахт” напрям 0902 Інженерна механіка / Уклад: О.С. Савенчук, Ю.І. Оксень, Є.О. Кириченко. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2002. – 43 с.
 • 7. Стаціонарні установки гірничих підприємств. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами напрямів підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка / І.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгін, В.Є. Кириченко, Віт. Г. Шворак, Вол. Г. Шворак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 21 с.
 • 8. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисциплін теплотехнічного профілю за напрямами підготовки 6.050502 Інженерна механіка, 6.050701 Електротехніка та електротехнології, 6.050702 Електромеханіка / В.Г. Дерюгін, О.С. Савенчук, В.Г. Шворак, О.П. Трофимова. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 27 с.
 • 9. Гідропривід. Методичні до виконання лабораторних робіт студентами напрямів підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка / І.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгін, Віт.Г. Шворак, В.Є. Кириченко, Вол.Г. Шворак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 23 с.
 • 10. Гідромеханіка. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань студентами ІЗДО напрямів підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка / І.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгін, Віт. Г. Шворак, В.Є. Кириченко, Вол. Г. Шворак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 58 с.
 • 11. Конспект лекцій з курсу дисципліни Монтаж та наладка стаціонарних установок гірничих підприємств для студентов направления для студентів напряму Гірництво / Упоряд.: Б.К. Діжевський. - Дніпропетровськ: Державний ВУЗ НГУ, 2013. – 120 с.
 • 12. Завдання та приклади розрахунків теплообмінних апаратів для студентів спеціальності “Гірниче обладнання” з дисциплін “Теплообмін та теплоенергетичні установки”, “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”, “Теплотехнічне господарство шахт”. /Упоряд.: О.С. Савенчук, В.Г. Дерюгін, О.П. Трофимова. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 57 с.
 • 13. Методичні рекомендації до розрахунку теплообмінних апаратів для студентів спеціальності «Гірниче обладнання» з дисциплін «Теплообмін та теплоенергетичні установки», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Теплотехнічне господарство шахт». / Упор.: О.С. Савенчук, В. Г. Дерюгін, О.П. Трофимова. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 29 с.
 • 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматизованого проектування стаціонарних установок гірничих підприємств "для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 050301 Гірництво (7(8).05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин») / В.І. Самуся, С.Р. Ільїн, С.С. Ільїна, В.Є. Кириченко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 41 c.
 • 15. Моделювання процесів в гірничих машинах. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 050301 Гірництво (7(8).05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин») / В.Д. Ламзюк, І.С. Ільїна, С.С. Ільїна. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 22 c.
 • 16. Холоменюк, М.В. Компресорнi установки [Текст]: навч. посiбник / М.В. Холоменюк - Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 51 с.
 • 17. Енергетичні установки. Методичні рекомендації до експлуатаційних випробувань відцентрового насоса студентами спеціальності «Енергетичний менеджмент» / М.В. Холоменюк, Б.К. Діжевський. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 16 с.
 • 18. Енергетичні установки. Методичні рекомендації до розрахунку насосної установки студентами спеціальності «Енергетичний менеджмент» / М.В. Холоменюк. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 45 с.
 • 19. Збірник задач з технічної термодинаміки для студентів заочно-дистанційної форми навчання за напрямами підготовки 6.050702 Електротехніка та електротехнології, 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка, 6.050702 Електромеханіка. /О.С. Савенчук, О.П. Трофимова. – Д. : Національний гірничий університет, 2014. – 202 c.
 • 20. Ільїн С.Р. Механіка шахтного підйому: моногр. / С.Р. Ільїн, С.С. Ільїна, В.І. Самуся. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 247 с.
 • 21. Проектування та експлуатація транспортних комплексів гірничих підприємств. Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни студентами ІЗО напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» / Тарасов В.І. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 33 с.
 • 22. Конспект лекцій з дисципліни «Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва» для бакалаврів спеціальності 184 Гірництво / Самуся В.І., Діжевскій Б.К., Холоменюк М.В., Коміссаров Ю.О.: М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Електрон. текст. дані – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 171 с. 
 • 23. Самуся В.І. Динаміка канатних та гідротранспортних підйомних комплексів гірничих підприємств: моногр. / В.І. Самуся, С.Р. Ільїн, В.Є. Кириченко, І.С. Ільїна – Д.: Национальный горный университет, 2015. – 302 с.
 • 24. Методичні рекомендації, завдання та приклади розрахунку теплообмінних апаратів теплоенергетичних установок для студентів спеціальностей „Нетрадиційні та відновлені джерела енергії”, „Електромеханічні системи геотехнічних виробництв”, „Розробка родовищ та видобування корисних копалин” спеціалізації „Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва” / О.С. Савенчук, Ю.І. Оксень, О.П. Трофимова. – Д. : Національний гірничий університет, 2015. – 93 с.
 • 25. Методичні вказівки до проектування теплонасосних установок для утилізації викидного тепла на гірничих підприємствах для студентів спеціальності 7(8).05030101 „Розробка родовищ та видобування корисних копалин” спеціалізації „Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва” / Ю.І. Оксень, О.С. Савенчук, В.І. Самуся. – Д. : Національній гірничий університет, 2014. – 40 с.
 • 26. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи бакалаврами спеціальностей 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації „Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”, 184 „Гірництво” спеціалізації (освітньо-професійної програми) „Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва” за дисциплінами „Основи теплотехніки та енергетичні установки”, „Теплообмін та теплоенергетичні установки” / О.С. Савенчук, О.П. Трофимова. – Д. : Національний гірничий університет, 2017. – 45 с.
 • 27. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань бакалаврами ІЗО спеціальностей 133 Галузеве машинобудування,184 Гірництво, спеціалізації (освітньо-професійної програми) „Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств” з дисципліни „Гідравліка та гідропривід гірничих машин” / І.М. Чеберячко, Є.О. Кириченко, О.П. Трофимова. – Д. : НГУ, 2017. – 57 с.
 • 28. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань бакалаврами ІЗО спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, спеціалізації (освітньо-професійної програми) „Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств” з дисципліни „Гідромеханіка та термодинаміка” / І.М. Чеберячко, О.С. Савенчук, Є.О. Кириченко, О.П. Трофимова. – Д.: НГУ, 2017. – 58 с.
 • 29. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань бакалаврами спеціальності 184 Гірництво за дисципліною «Водовідливні та вентиляторні установки» / Уклад. М.В. Холоменюк. – Дніпро: НГУ, 2017. – 74 c.
 • 30. Холоменюк М.В. Термодинаміка: навч. посібник / М.В. Холоменюк, В.І. Самуся; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – 106 с.
 • 31. Методичні вказівки до виконання розділу „Електропостачання“ в дипломній роботі бакалавра для студентів спеціальності 184 Гірництво спеціалізації «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». Частина 1. Електропостачання шахтних споживачів [Електронний ресурс] / Уклад. Г.М. Бажан, М.В. Холоменюк, А.В. Рухлов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро: НГУ, 2017. – 34 c. – 1 електрон. опт. диск (CD – R). – систем. вимоги: Pentium – П/300; 64 Mb ram; Microsoft Windows XP; 60 Mb вільного дискового простору; NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.
 • 32. Водовідливні та вентиляторні установки. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами спеціальності 184 Гірництво спеціалізації „Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств“ [Електронний ресурс] / Уклад. М.В. Холоменюк; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Електрон. текст. дані. – Дніпро: НТУ „ДП“, 2019. – 45 c.
 • 33. Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань бакалаврами денної та заочної форм навчання спеціальності 184 Гірництво з дисципліни „Водовідливні та вентиляторні установки” (Частина 1 „Розрахунок головної водовідливної кар’єрної установки”) / В.І. Самуся, І.М. Чеберячко, Є.О. Кириченко, О.П. Трофимова. – Д. : НТУ „ДП”, 2019. – 36 с.
 • 34. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань бакалаврами денної та заочної форм навчання спеціальності 184 Гірництво спеціалізації «Охорона праці» з дисципліни „Водовідливні та вентиляторні установки” (Частина 2 „Розрахунок шахтної вентиляторної установки головного провітрювання”) / В.І. Самуся, І.М. Чеберячко, Є.О. Кириченко, О.П. Трофимова. – Д. : НТУ „ДП”, 2020. – 31 с.
 • 35. «Водовідливні та вентиляторні установки». Методичні рекомендації до розрахунку гідравлічного удару в головній водовідливній установці шахти студентами спеціальності 184 Гірництво, освітньої програми „Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств“ [Електронний ресурс] / Укладачі М.В. Холоменюк, Є.О. Кириченко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Електрон. текст. дані. – Дніпро: НТУ „ДП“, 2020. – 34 c.
 • 36. «Водовідливні та вентиляторні установки». Методичні рекомендації до розрахунку головної вентиляторної установки шахти бакалаврами спеціальності 184 Гірництво, освітньої програми «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» [Електронний ресурс] / Укладачі М.В. Холоменюк, Ю.О. Коміссаров; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 44с.
 • 37. Гідравліка. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для бакалаврів спеціальності 184 Гірництво / В.І. Самуся, І.М. Чеберячко, Є.О. Кириченко, О.П. Трофимова. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 35 с.
 • 38. Матеріали щодо проходження навчально-ознайомчої та виробничої практик.
 • 39. Методичні вказівки з проведення навчально-ознайомчої практики студентів спеціальності184 «Гірництво» освітньої програми «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 13 с.
 • 40. Самуся В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Динаміка стаціонарних установок шахт» для магістрів спеціальності 184 Гірництво / Самуся В.І., Ільїна І.С..: М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Електрон. текст. дані – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 31 с.
 • Монографії, підручники, навчальні посібники


 • 1. Білобров, В.І. Гальмівні системи шахтних підйомних машин [Текст]: моногр. / В.І. Білобров, В.Ф. Абрамовський, В.І. Самуся. К: Наукова думка, 1990. – 176 с.
 • 2. Динаміка шахтних підйомних установок [Текст]: моногр. / В.І. Білобров, В.О. Дзензерський, В.І. Самуся, С.Р. Ільїн – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – 384 с.
 • 3. Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. – 3-е вид./ М.Я. Біліченко, Г.Г. Півняк, О.О. Ренгевич, В.І. Тарасов, А.М. Варшавський, О.В. Денищенко, Ю.М. Заржевський, О.С. Пригунов, В.С. Трощило, Ю.М. Шендорович / Дніпропетровськ: НГУ, 2005.- 636с.
 • 4. Холоменюк, М.В. Насосні та вентиляторні установки: навчальний посібник / М.В. Холоменюк. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 330 с.
 • 5. Кириченко, Є.О. Механіка глибоководних гідротранспортних систем у морській гірничій справі [Текст]: моногр. / Є.О. Кириченко. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – 334 с.
 • 6. Динаміка глибоководних гідропідйомів у морській гірничій справі [Текст]: моногр. / Є.О. Кириченко, В. Г. Шворак, В. Є. Кириченко, В. В. Евтеев. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 259 с.
 • 7. Новітні принципи теплонасосних та когенераційних технологій вико-ристання викидного тепла [Текст]: моногр. / М.М. Табаченко, В.І. Самуся, Р.О. Дичковський, В.С. Фальштинський, Ю.І. Оксень. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 275 с.
 • 8. Кириченко, Є.О. Моделювання динамічних процесів у глибоководних пневмогідротранспортних системах [Текст]: моногр. / Є.О. Кириченко, О.Г. Гоман, В.Є. Кириченко, А.В. Романюков. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2012 – 268 с.
 • 9. Холоменюк, М.В. Гідравлічні та аеродинамічні машини [Текст]: навч. посібник. Гриф МОН. / М.В. Холоменюк, А.В. Ткачук, Д.М. Онипрієнко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 356 с.
 • 10. Холоменюк, М.В. Компресорнi установки [Текст]: навч. посiбник / М.В. Холоменюк - Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 51 с.
 • 11. Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко, В.І. Самуся та ін.; під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. – 333 с.
 • 12. Кириченко, Є.О. Теорія та алгоритми розрахунку снарядної течії в ерліфті [Текст]: моногр. / Є.О. Кириченко, В.Є. Кириченко, В.В. Евтеев. – Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2013. – 263 с.
 • 13. Кириченко, Є.О. Основи проектування систем гідротранспорту поліметалевих руд Світового океану [Текст]: моногр. / Є.О. Кириченко, О.Г. Гоман, В.Є. Кириченко, В.В. Евтеев. – Нікополь: ФОП Фельдман О.О., 2014. – 611 с.
 • 14. Кириченко, В.Є. Нестаціонарні прикладні задачі гетерогенних течій у підводних пульпопроводах [Текст]: моногр. / В.Є. Кириченко – Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2014. – 230 с.
 • 15. Ільїн С.Р. Механіка шахтного підйому: моногр. / С.Р. Ільїн, С.С. Ільїна, В.І. Самуся. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 247 с.
 • 16. Савенчук, О.С. Збірник задач з технічної термодинаміки [Текст]: навч. посібник / О.С. Савенчук, О.П. Трофимова; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 202 c.
 • 17. Самуся В.І. Динаміка канатних та гідротранспортних підйомних комплексів гірничих підприємств: моногр. / В.І. Самуся, С.Р. Ільїн, В.Є. Кириченко, І.С. Ільїна – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 302 с.
 • 18. Ламзюк, В.Д. Посібник до вивчення дисципліни "Моделювання природничих процесів". Теоретична механіка [Текст] / Ламзюк В.Д., Сорокін В.І. – Д.: РВВ ДНУ, 2016. – 52 с.
 • 19. Холоменюк М.В. Термодинаміка: навч. посібник / М.В. Холоменюк, В.І. Самуся; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – 106 с.
 • 20. Фелоненко, С.В. Динаміка та методи розрахунку вібраційних машин для обробки сипучих матеріалів в рідинному та повітряному середовищах: моногр. / С.В. Фелоненко. – МОН Украіни, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: Літограф, 2017. – 179 с.
 • 21. Фелоненко, С.В. Гірничі машини та комплекси вугільних шахт: підручник / С.В. Фелоненко. – МОН Украіни, НТУ «Дніпровська політехніка», – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 453 с.
 • 22. Холоменюк, М.В. Термодинаміка та теплопередача: навчальний посібник / М.В. Холоменюк. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 280 с.

 • © 2006-2022 Інформація про сайт