Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичні розробки кафедри


 • 1. Методичні вказівки до розрахунку шахтних барабанних підйомних уста-новок для студентів спеціальностей 184 «Гірництво» та 133 «Галузеве машинобудування» (виконання індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів) / упоряд.: В.І. Самуся, Ю.О. Коміссаров, І.С. Ільїна. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 35 c.
 • 2. Методика розрахунків водовідливних установок гірничих підприємств. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 0902 Інженерна механіка / Ук-лад. М.В.Холоменюк. – Д: Національний гірничий університет, 2007. – 67 c.
 • 3. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Методи діагностики стаціонарних установок" студентами напряму підготовки 0902 Інженерна механіка (для денної та заочної форми навчання) / Упоряд.: С.Р. Ільїн, І.С. Ільїна, Ю.О. Коміссаров, В.І. Самуся. – Д.: Національний гірничий універ-ситет, 2007. – 31 c.
 • 4. Інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Шахтні підйомні установки» студентами напряму підготовки 0902 Інженерна механіка (для денної та заочної форми навчання). /Упоряд.: – І.С. Ільїна, Ю.О. Коміссаров, В.І. Самуся. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 26 c.
 • 5. Методичні рекомендації до проектування пневматичних установок гірничих підприємств для студентів спеціальності 7.090216 Гірниче обладнання / Упоряд.: О.С. Савенчук, Ю.І. Оксень. – Д.: Національний гірничий університет, 2007 – 27 с.
 • 6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисциплін „Пневматичні установки гірничих підприємств” та „Установки для кондиціонування повітря шахт” напрям 0902 Інженерна механіка / Уклад: О.С. Савенчук, Ю.І. Оксень, Є.О. Кириченко. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2002. – 43 с.
 • 7. Стаціонарні установки гірничих підприємств. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами напрямів підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка / І.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгін, В.Є. Кириченко, Віт. Г. Шворак, Вол. Г. Шворак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 21 с.
 • 8. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисциплін теплотехнічного профілю за напрямами підготовки 6.050502 Інженерна механіка, 6.050701 Електротехніка та електротехнології, 6.050702 Електромеханіка / В.Г. Дерюгін, О.С. Савенчук, В.Г. Шворак, О.П. Трофимова. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 27 с.
 • 9. Гідропривід. Методичні до виконання лабораторних робіт студентами напрямів підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка / І.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгін, Віт.Г. Шворак, В.Є. Кириченко, Вол.Г. Шворак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 23 с.
 • 10. Гідромеханіка. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань студентами ІЗДО напрямів підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка / І.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгін, Віт. Г. Шворак, В.Є. Кириченко, Вол. Г. Шворак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 58 с.
 • 11. Конспект лекций по курсу дисциплины "Монтаж и наладка стационарных установок горных предприятий" для студентов направления "Горное дело" / Составил: Б.К. Дижевский. – Днепропетровск: Государственное ВУЗ "НГУ", 2013. – 120 с.
 • 12. Завдання та приклади розрахунків теплообмінних апаратів для студентів спеціальності “Гірниче обладнання” з дисциплін “Теплообмін та теплоенергетичні установки”, “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”, “Теплотехнічне господарство шахт”. /Упоряд.: О.С. Савенчук, В.Г. Дерюгін, О.П. Трофимова. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 57 с.
 • 13. Методичні рекомендації до розрахунку теплообмінних апаратів для студентів спеціальності «Гірниче обладнання» з дисциплін «Теплообмін та теплоенергетичні установки», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Теплотехнічне господарство шахт». / Упор.: О.С. Савенчук, В. Г. Дерюгін, О.П. Трофимова. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 29 с.
 • 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматизованого проектування стаціонарних установок гірничих підприємств "для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 050301 Гірництво (7(8).05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин») / В.І. Самуся, С.Р. Ільїн, С.С. Ільїна, В.Є. Кириченко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 41 c.
 • 15. Моделювання процесів в гірничих машинах. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 050301 Гірництво (7(8).05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин») / В.Д. Ламзюк, І.С. Ільїна, С.С. Ільїна. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 22 c.
 • 16. Холоменюк, М.В. Компресорнi установки [Текст]: навч. посiбник / М.В. Холоменюк - Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 51 с.
 • 17. Енергетичні установки. Методичні рекомендації до експлуатаційних випробувань відцентрового насоса студентами спеціальності «Енергетичний менеджмент» / М.В. Холоменюк, Б.К. Діжевський. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 16 с.
 • 18. Енергетичні установки. Методичні рекомендації до розрахунку насосної установки студентами спеціальності «Енергетичний менеджмент» / М.В. Холоменюк. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 45 с.
 • 19. Збірник задач з технічної термодинаміки для студентів заочно-дистанційної форми навчання за напрямами підготовки 6.050702 Електротехніка та електротехнології, 6.050301 Гірництво, 6.050502 Інженерна механіка, 6.050702 Електромеханіка. /О.С. Савенчук, О.П. Трофимова. – Д. : Національний гірничий університет, 2014. – 202 c.
 • 20. Ильин С.Р. Механика шахтного подъема: моногр. / С.Р. Ильин, С.С. Ильина, В.И. Самуся. – Д.: Национальный горный университет, 2014. – 247 с.
 • 21. Проектування та експлуатація транспортних комплексів гірничих підприємств. Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни студентами ІЗО напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» / Тарасов В.І. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 33 с.
 • 22. Конспект лекций по курсу дисциплины " Стационарные машины " (Часть первая Шахтные подъемные установки) для студентов направления "Горное дело" /Составил: Б.К.Дижевский, – Днепропетровск: Государственное ВУЗ "НГУ", 2014. – 122 с.
 • 23. Самуся В.И. Динамика канатных и гидротранспортных подъемных комплексов горных предприятий: моногр. / В.И. Самуся, С.Р. Ильин, В.Е. Кириченко, И.С. Ильина – Д.: Национальный горный университет, 2015. – 302 с.
 • 24. Методичні рекомендації, завдання та приклади розрахунку теплообмінних апаратів теплоенергетичних установок для студентів спеціальностей „Нетрадиційні та відновлені джерела енергії”, „Електромеханічні системи геотехнічних виробництв”, „Розробка родовищ та видобування корисних копалин” спеціалізації „Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва” / О.С. Савенчук, Ю.І. Оксень, О.П. Трофимова. – Д. : Національний гірничий університет, 2015. – 93 с.
 • 25. Методичні вказівки до проектування теплонасосних установок для утилізації викидного тепла на гірничих підприємствах для студентів спеціальності 7(8).05030101 „Розробка родовищ та видобування корисних копалин” спеціалізації „Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва” / Ю.І. Оксень, О.С. Савенчук, В.І. Самуся. – Д. : Національній гірничий університет, 2014. – 40 с.
 • 26. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи бакалаврами спеціальностей 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації „Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”, 184 „Гірництво” спеціалізації (освітньо-професійної програми) „Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва” за дисциплінами „Основи теплотехніки та енергетичні установки”, „Теплообмін та теплоенергетичні установки” / О.С. Савенчук, О.П. Трофимова. – Д. : Національний гірничий університет, 2017. – 45 с.
 • 27. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань бакалаврами ІЗО спеціальностей 133 Галузеве машинобудування,184 Гірництво, спеціалізації (освітньо-професійної програми) „Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств” з дисципліни „Гідравліка та гідропривід гірничих машин” / І.М. Чеберячко, Є.О. Кириченко, О.П. Трофимова. – Д. : НГУ, 2017. – 57 с.
 • 28. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань бакалаврами ІЗО спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, спеціалізації (освітньо-професійної програми) „Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств” з дисципліни „Гідромеханіка та термодинаміка” / І.М. Чеберячко, О.С. Савенчук, Є.О. Кириченко, О.П. Трофимова. – Д.: НГУ, 2017. – 58 с.
 • 29. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань бакалаврами спеціальності 184 Гірництво за дисципліною «Водовідливні та вентиляторні установки» / Уклад. М.В. Холоменюк. – Дніпро: НГУ, 2017. – 74 c.
 • 30. Холоменюк М.В. Термодинаміка: навч. посібник / М.В. Холоменюк, В.І. Самуся; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – 106 с.
 • 31. Методичні вказівки до виконання розділу „Електропостачання“ в дипломній роботі бакалавра для студентів спеціальності 184 Гірництво спеціалізації «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». Частина 1. Електропостачання шахтних споживачів [Електронний ресурс] / Уклад. Г.М. Бажан, М.В. Холоменюк, А.В. Рухлов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро: НГУ, 2017. – 34 c. – 1 електрон. опт. диск (CD – R). – систем. вимоги: Pentium – П/300; 64 Mb ram; Microsoft Windows XP; 60 Mb вільного дискового простору; NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.
 • Навчальні посібники


 • 1. "Гидравлика и гидропривод". Методические указания и контрольные задания для студентов заочного и вечерного факультетов / Дулин В.С., Заря А.Н., Боруменский А.Г. - Д.: ДПИ, 1970. - 41с.

 • © 2006-2018 Інформація про сайт